Historijat

Osnivačka skupština, 15. februar 2006. godine – Sarajevo, Opća bolnica „Abdulah Nakaš“ – biblioteka

Osnivači: Nataša Filatov, Biserka Sabljaković i Vaska Sotirov-Đukić

Osnivačka skupština – potpisnici osnivačkog akta: Ferida Bogućanin, Nataša Filatov, Munevera Hasanbegović, Saša Madacki, Nataša Milićević, Senija Mujić, Nihada Muratović, Ljubica Rebić, Fikreta Resić, mr. Amra Rešidbegović, Biserka Sabljaković i Vaska Sotirov-Đukić.

Predsjednik osnivačke skupštine BAM-a: Ljubica Rebić

Na Osnivačkoj skupštini BAM-a usvojen Statut i Pravilnik o prijemu u članstvo.

Za predsjednicu UO (2006-2010) i Asocijacije BAM izabrana Amra Rešidbegović, a za Generalnog sekretara Biserka Sabljaković.

Za blagajnika (2006-2010) izabrana Ferida Bogućanin.

Prvi logo Asocijacije BAM izradila Nikica Milićević, dipl. ing. arh.

Članovi Upravnog odbora (2006-2010): mr. Amra Rešidbegović, Senija Mujić, Munevera Hasanbegović, Vaska Sotirov-Đukić i Nataša Filatov.

Asocijacija BAM upisana u Registar udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine – RU 438/06 od 17. 05. 2006. godine, a kao pravni potpisnici upisane su Amra Rešidbegović, predsjednica i Biserka Sabljaković, generalni sekretar.

Prvi počasni član Asocijacije BAM prof. dr. Kemal Bakaršić – Odluka Upravnog odbora od 18. 05. 2016. godine.

Prva skupština 15. juni 2007. godine – Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Na Prvoj skupštini usvojen Etički kodeks 15. juna 2007. godine.

Organizator 1. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju lokalnih kulturnih institucija biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2007, Sarajevo, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, 21. i 22. septembra 2007. godine

Poslovna tajnica Asocijacije BAM Nadina Grebović-Lendo juli, 2008 – februar, 2016.godine

Druga skupština 25. septembra 2008. godine – Četvrta gimnazija na Ilidži

Izmjene i dopune statuta (novi logo BAM-a)

Organizator 2. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2008 – glavna tema „Promocija usluga za korisnike“, Sarajevo, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, 28. i 29.novembra 2008. godine

Asocijacija BAM postala 2009. godine članica IFLA-e

Organizator 3. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2009 – glavna tema: „Partnerstvo u digitalnom dobu“, Sarajevo, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, 16. i 17.oktobra 2009. godine

II izborna i 3. godišnja skupština– 8. juni, 2010. – Filozofski fakultet UNSA

Prvi dio skupštine – organizacija Okruglog stola na temu: Bolonjski proces, kvalitet i biblioteke.

Izmjene i dopune Pravilnika o prijemu u članstvo

Izabran novi Upravni odbor BAM-a 2010 -2014 -2016: mr. Amina Rizvanbegović-Džuvić, dr. Lejla Kodrić Zaimović, dr. Dražen Kotrošan, Nihada Muratović i mr. Amra Rešidbegović.

Za predsjednicu Asocijacije BAM ponovo izabrana mr. Amra Rešidbegović, a za Generalnog sekretara Biserka Sabljaković.

Za blagajnika ponovo izabrana 2010 -2014 -2016 Ferida Bogućanin

Organizator 4. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2010 – glavna tema: „Informacijske ustanove za 21 stoljeće“, Sarajevo, NUB BiH i Zenica, Opća biblioteka i Muzej grada Zenice, 12. i 13. novembra 2010. godine

  1. godišnja skupština BAM-a, 27. maja 2011. godine – Narodna biblioteka Mostar

Priređena izložba posterskih izlaganja sa BAM konferencija 2008-2010 godine,

Asocijacija BAM postala 2011. godine članica EBLIDA-e

Organizator 5. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2011 – glavna tema: „Pravne norme standardi i preporuke“ , Sarajevo, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i u Mostaru Narodna biblioteka i Muzej Hercegovine, 7. i 8. oktobra 2011. godine

Organizator 6. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2012 – glavna tema: „Upravljanje znanjem“, Sarajevo, NUB BiH i Tuzla, Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, 5. i 6. oktobra 2012. godine

  1. godišnja skupština, 15. 07. 2013. godine – IV gimnazija na Ilidži

Organizator 7. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2013 – glavna tema: „Proaktivne obrazovne institucije – mjesto cjeloživotnog učenja u digitalnom dobu“, Sarajevo, NUB BiH i u Mostaru Narodna biblioteka i Muzej Hercegovine 18. i 19. oktobra, 2013. godine

Organizator 8. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2014 – glavna tema: „Kvalitet usluga i standardi“, Sarajevo, Gazi Husrev-begova biblioteka i u Travniku Zavičajni muzej, 10. i 11. oktobra 2014. godine

III izborna skupština i 6. godišnja skupština BAM-a, 22. februara 2016. godine – Šumarski fakultet UNSA, predsjednica skupštine dr. Lejla Hajdarpašić

Izabrano novo rukovodstvo:

Predsjednica Asocijacije BAM 2016-2020 mr. Azra Bečević-Šarenkapa

Generalni sekretar 2016-2020 mr. Narcisa Rastoder

Upravni odbor 2016-2020: mr. Azra Bečević-Šarenkapa, mr. Amina Rizvanbegović – Džuvić, dr. Izet Šabotić, mr. Asim Krhan i Nihada Muratović

Blagajnik 2016-2020 Almedina Salihagić

Organizator 9. međunarodne konferencije „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja“ BAM 2016 – glavna tema „Programi zaštite, promocije i približavanja kulturne baštine široj javnosti“, Sarajevo, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Mostar, Narodna biblioteka i Muzej Hercegovine, 28. i 29. oktobra, 2016. godine

Organizator 10. međunarodne konferencije „Javno zagovaranje u svrhu boljeg pozicioniranja biblioteka, arhiva i muzeja u zajednici“ BAM 2018, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 26 oktobar 2018; Kristalna sala Općine Bugojno, Bugojno, 27. oktobar 2018. godine

IV izborna skupština i 8. godišnja skupština BAM-a, 8. decembra 2022. godine – Četvrta Gimnazija – Ilidža

Izabrano novo rukovodstvo:

Predsjednica Asocijacije BAM 2023-2027: Adisa Žero

Generalni sekretar 2023-2027: Mirsad Đuderija

Upravni odbor 2023-2027: Almira Alibašić-Fideler, Narcisa Puljek-Bubrić, Elma Hodžić, Narcis Saračević

Blagajnik 2023-2027: Almedina Salihagić

9. godišnja skupština BAM-a, 18. decembra 2023. godine – Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine